[Inchide]

NOUTĂȚI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 2016 PREVĂZUTE DE LEGEA N.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL ȘI DE LEGEA NR.207/2015 PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

1. Introducerea noțiunilor de clădiri rezidențiale, nerezidențiale și clădiri cu destinație mixtă:
- Clădirea rezidențială reprezintă orice construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.
- Clădirea nerezidenţială reprezintă  orice clădire care nu este rezidenţială.
- Clădirea cu destinaţie mixtă reprezintă orice clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial.

2. Impozitul datorat de persoanele fizice va fi calculat în funcție de destinația clădirii:
- pentru clădirile rezidențiale (clădiri folosite pentru locuit) și clădirile anexă, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii, cotă stabilită prin HCL 407/2015 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2016. 
Exemplu: pentru un apartament cu 2 camere in suprafata construita de 40 mp, situat in zona A  in cadrul localitatii :
Impozitul pe clădire pentru anul 2016=40mp*1000 (norma prevazuta de lege)*2,5 (coeficient de corectie)*0,1%(cota de impozitare)=100 lei.
Important! Pentru acest tip de clădiri nu este necesară depunerea unei noi declarații fiscale, dacă nu s-a modificat nimic în situația patrimonială.

- pentru clădirile nerezidențiale (cladiri folosite pentru activitati de birou, administrative, comerciale, de agrement, cult, cultura, educatie, financiar-bancare, sociale, turistice, de sanatate etc;structurile de primire turistice; cladiri sau spatii unde se inregistreaza sedii secundare si puncte de lucru; cladirile in care nu se desfasoara nicio activitate dar destinatia rezultata din autorizatia de construire este de nerezidentiala, pfa, i.i., profesii liberale), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2%, cotă stabilită prin HCL 407/2015 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2016,asupra uneia dintre urmatoarele valori:
a. valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
b. valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
c. valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
În cazul în care nu există un astfel de document, se întocmește un raport de evaluare care să reflecte situația existentă la data de 31 decembrie 2015, însoțit de recipisă eliberată ca urmare a îndeplinirii obligației de completare în baza de date BIF (baza de informații fiscale).
In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata asupra uneia dintre aceste valori, impozitul/taxa se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile calculate ca pentru cladirile rezidentiale.

Acte necesare declarării clădirilor nerezidențiale: Declaratie tip ( de la sediul S.P.F.L. sau pe site www.spfl.ro ); acte de provenienta (copie); documentație cadastrală, iar in lipsa acesteia schita/fisa cladirii sau alt document similar ; copii acte identitate ale titularilor de rol ; copie raport de evaluare însoțit de recipisa eliberată ca urmare a îndeplinirii obligației de completare în baza de date BIF (baza de informații fiscale) – pentru rapoartele emise  în anul 2016; copie certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului unde sunt evidenţiate activităţile desfăşurate, locaţia - sediul social/sediul secundar; contracte de comodat, închiriere etc.; declarație pe propria răspundere a proprietarului clădirii privind destinația acesteia; autorizația de construire sau orice alt document din care să reiasă destinația clădirii; orice alt document justificativ.
Important!  Actele doveditoare se depun până la 31 martie 2016, în caz contrar impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile calculate ca pentru cladirile rezidentiale.

- pentru clădirile cu destinație mixtă - impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului aferent suprafetei folosite in scop rezidential, cu impozitul aferent suprafetei folosite in scop nerezidential. Dacă cele două tipuri de suprafețe nu pot fi evidențiate distinct, impozitul se datorează:
a)  pentru clădire rezidentiala daca este inregistrat un domiciliu fiscal si nu se înregistraza nicio activitate economica;
b) pentru clădire nerezidentiala daca este inregistrat un domiciliu fiscal si desfasoara activitate economica (pentru suprafața evidențiată în contractul prin care se cedează dreptul de folosință).
Contribuabilii care se regasesc in aceasta situatie au obligatia sa depuna declaratii fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri pana la data de 31 martie 2016, cu următoarele documente,după caz: copie certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului unde sunt evidenţiate activităţile desfăşurate, locaţia - sediul social/sediul secundar; contractul de inchiriere/comodat, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice; autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii,  raportul de evaluare, in care sunt evidentiate distinct suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential; documentatia cadastrala; orice documente doveditoare, altele decat cele menționate; declaratia pe propria raspundere a proprietarului cladirii inregistrata la organul fiscal, in cazul in care nu exista documente doveditoare.
Important! Actele doveditoare se depun până la 31 martie 2016, în caz contrar impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile calculate ca pentru cladirile rezidentiale.

3. Clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și profesiilor liberale sunt considerate clădiri nerezidențiale/mixte, dacă nu se prezintă documente justificative (copie certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului , contract de închiriere/comodat etc.) prin care să se ateste că activitatea pentru care sunt autorizați se desfășoară în alt loc decât sediul social/profesional.

4. Pentru terenurile si/sau cladirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren și/sau pe clădire care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren. Taxa pe teren si/sau taxa pe cladiri  se achita  lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul în care clădirea are destinație finală rezidențială, nu se datorează taxa pe clădiri, având în vedere că aceasta nu este folosită pentru activități economice sau agrement.

5. Impozitul/taxa  pe teren se datorează și pentru terenul de sub construcție.

6. Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport este datorat pe intregul an fiscal de catre persoana care are in proprietate cladirea, terenul sau mijlocul de transport la 31 decembrie a anului fiscal anterior. In cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cladiri, a unui teren sau asupra unui mijloc de transport este transmis in cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de catre persoana care detine dreptul de proprietate la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care instraineaza, pentru tot anul, în timp ce cumpărătorul datorează impozit începând cu 01 ianuarie a anului următor.

7. Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2016;

8. Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate definitiv din circulaţie conform prevederilor legale, au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la data de 31 martie 2016;

9.  Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport acordate categoriilor de persoane conform prevederilor legale, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie 2016. În cazul în care beneficiarii de facilități fiscale nu depun cerere până la data de 31 martie 2016, scutirea nu se va aplica în anul respectiv.

10. La nivelul organului fiscal al municipiului, se instituie și se conduce Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, denumit registru. Orice proprietar, persoană fizică sau persoană juridică, de mijloc de transport care face obiectul înmatriculării/înregistrării în România și care înstrăinează/dobândește mijlocul de transport, prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, are obligația înregistrării actului de înstrăinare-dobândire în acest registru. 

11. În conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscala, în cazul în care există  obligaţii de plată care includ şi amenzi, cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală (impozit pe clădiri, pe teren sau pe mijloacele de transport).

12. În conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pentru neplata in termen a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei  pe teren si a impozitului asupra mijloacelor de transport  se datoreaza majorari de intarziere  de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu  ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

13. Certificatul de atestare fiscală este valabil 30 de zile de la data emiterii.

14. În cazul în care, pe parcursul anului, Codul fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 sau Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, vor suporta modificări, ne rezervăm dreptul de a proceda în consecință.

 

 
INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE

 

TELVERDE phone0800.800.659iso9001 iso9001 iso9001


 

Stimati ploiesteni,
Am pus punct unui an , 2015, in care ZAMBETUL ne-a demonstrat ca invinge prejudecati, ca apropie oamenii, ca topeste bariere construite artificial, ca genereaza RESPECT.
Tocmai de aceea, noi, colectivul SPFL, ne-am gandit ca acest an sa il petrecem, impreuna, sub semnul RESPECTULUI, pentru a va multumi pentru modul minunat in care ati reactionat la initiativa noastra de a aseza pe alte pozitii relatiile dintre contribuabil si functionar.
Ce inseamna RESPECT ? Responsabilitate si asumarea ei, constienti fiind de rolul pe care il avem la dezvoltarea societatii. Empatie, deoarece , oameni fiind, trebuie sa intelegem ca vom trece, la un moment dat, prin situatii asemanatoare celor prin care trec cei de langa noi.  Straduinta, pentru ca numai perseverenta aduce evolutie . Profesionalism, in lipsa caruia se naruie orice posibiltate de crestere. Echilibru, care trebuie manifestat, practic, in toate ipostazele vietii. Curaj sa inovam, sa gandim, sa abordam din alte perspective ceea ce avem de facut. Transparenta, pentru ca ceea ce este clar, limpede, concis si „ la vedere „ genereaza increderea pe baza careia poti consolida o relatie cu cei din jurul tau.
Va asiguram ca am inteles foarte bine ca profitul nostru este gradul de satisfactie al dumneavoastra si ca vom continua si in acest an sa ne perfectionam si sa cautam metode pentru a va face mai usoara relatia cu institutia noastra.
Astfel, va multumim frumos pentru faptul ca va manifestati an de an spiritul civic prin achitarea impozitelor si taxelor locale si ne inclinam, politicos, in fata dumneavoastra : JOS PALARIA , dragii nostri ploiesteni !

Începând cu data de 01.01.2016, în cazul în care există  obligaţii de plată care includ şi amenzi,  cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale, în ordinea vechimii

- Urmare apariției OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează ploieştenii că pot achita în continuare la casieriile instituției noastre următoarele taxe.

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează contribuabilii ploieşteni că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului I ale anului 2016 este data de 30 iunie. Ulterior acestei date, pentru sumele neachitate la termenul scadent se calculează majorări de intârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, până la data stingerii integrale a obligaţiilor fiscale datorate .
      Reamintim contribuabililor că pentru plata integrală a impozitul pe clădiri, terenuri, respectiv pe mijloace de transport până la data de 30 iunie 2016, beneficiază de bonificația de 10%.

- Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești reamintește contribuabililor  ploiesteni că, ultima zi pentru  depunerea Declaratiei fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta este data de 31 mai 2016.
Această obligație revine persoanelor fizice care detin cladiri cu destinație nerezidențială (sediu de firmă) sau  mixtă (sediu de firmă și locuință) și persoanelor juridice care au clădiri aflate in proprietate la data de 31 decembrie 2015.
Declarațiile- tip se pot procura de la registraturile instituției sau se pot descărca de pe site-ul institutiei www.spfl.ro,  secṭiunea: ”Persoane fizice-Formulare și acte necesare” sau, după caz ”Persoane juridice - Formulare și acte necesare” și se pot transmite, împreună cu documentele justificative, prin următoarele modalități:
1.Prin e-mail : cf1@ploiesti.ro, cf2@ploiesti.ro, birouauto@ploiesti.ro,  precum şi pe adresa de email a instituţiei spfl@ploiesti.ro ;
2. Prin poștă cu confirmare de primire;
3. La ghiṣeele registraturii Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești situate  în B-dul Independenței nr.16 și Șoseaua Vestului nr.19.
Reamintim totodată că, pentru anul 2016, primul termen de plata a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren și pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice si juridice, a fost prelungit de la 31 martie la 30 iunie 2016.
Contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, terenuri, respectiv pe mijloace de transport beneficiază de bonificația de 10% acordata pentru plata integrala a obligatiilor fiscale.

- Serviciul Public Finante Locale Ploiesti informeaza contribuabilii ploiesteni (persoane fizice si juridice) ca au fost prelungite termenele de depunere a declarațiilor și de plată a unor impozite locale după cum urmează:
1. Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta au obligatia sa depuna declaratii pana la data de 31 mai 2016 inclusiv.
2. Persoanele juridice au obligatia sa depuna declaratii privind cladirile pe care le detin in proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinatia si valoarea impozabila a acestora, pana la data de 31 mai 2016 inclusiv.
3. Persoanele fizice si juridice care la data de 31 decembrie 2015 detin mijloace de transport radiate din circulatie conform prevederilor legale din domeniul circulatiei pe drumurile publice au obligatia sa depuna o declaratie in acest sens, insotita de documente justificative, la organul fiscal, pana la data de 31 mai 2016 inclusiv.
4. Pentru anul 2016, primul termen de plata a impozitului pe cladiri, impozitul pe teren și pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice si juridice, a fost prelungit de la 31 martie la 30 iunie.
5. Contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, terenuri, respectiv pe mijloace de transport beneficiază de bonificația de 10% acordata pentru plata integrala a obligatiilor fiscale.

- Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești reamintește contribuabililor ploieșteni care dețin în proprietate clădiri cu destinație mixtă (orice clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial) că au obligația să depună "Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice" însoțită de acte doveditoare până la data de 31.03.2016.
  În categoria clădirilor nerezidențiale sunt incluse clădirile folosite pentru activități de birou, administrative, comerciale, de agrement, cult, cultură, educație, financiar-bancare, sociale, turistice, de sănătate etc.; clădirile sau spațiile unde se înregistrează sedii secundare și puncte de lucru; clădirile în care nu se desfășoară nicio activitate dar destinația rezultată din autorizația de construire este de nerezidențială; clădirile unde sunt înregistrate persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, profesiile liberale.
  Declarațiile însoțite de documentele justificative se pot depune prin urmatoarele modalități:

  • Prin email – spfl@ploiesti.ro; : cf1@ploiesti.ro, cf2@ploiesti.ro,;
  • La ghișeele registraturii: sediul – B-dul Independenței nr.16; Șoseaua Vestului nr.19.

  Declarțiile fiscale însoțite de acte doveditoare care reflectă situația la 31 decembrie 2015, se depun până la 31 martie 2016, în caz contrar impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile în condiții rezidențiale.

- Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești informează că, potrivit Hotărârii Guvernului nr.1/13.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, persoanele fizice care deţin cu contract de închiriere clădiri din fondul locativ de stat, clădiri care au destinație finală  rezidențială și nu sunt folosite pentru activități economice sau de agrement, NU DATOREAZĂ  TAXA PE CLĂDIRE.

- Începând cu data de 01.01.2016, în cazul în care există  obligaţii de plată care includ şi amenzi,  cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale, în ordinea vechimii, chiar dacă contribuabilul indică un alt tip de obligaţie fiscală (impozitul pe clădiri, pe teren sau pe mijloacele de transport). Această obligativitate  este stabilită prin art. 165 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează ploieştenii că, începând cu anul 2016, în cazul în care există  obligaţii de plată care includ şi amenzi, cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală (impozitul pe clădiri, pe teren sau pe mijloacele de transport). Noua reglementare a fost stabilită prin art. 165 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, anunţă, pe această cale, că în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.373 din data de 30 octombrie 2015, coroborate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale contribuabilii pot beneficia, la cerere, de următoarele facilităţi:
- anularea unei cote de 70% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2015, dacă obligaţiile principale şi cota de 30% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii, se achită până la data de 31 decembrie 2015;
- anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2015, dacă obligaţiile principale şi cota de 30% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii, se achită până la data de 31 martie 2016.
În vederea acordării facilităţilor fiscale sus menţionate, contribuabilii vor depune la inspectorul de sector cererea prin care solicită anularea cotei de 70% sau, după caz, în funcţie de data plăţii, de 50% a cotei din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale restante la data de 30 septembrie 2015 ... detalii

- Serviciul Public Finante Locale supune spre dezbatere publica proiectul de Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale pentru anul 2016 ... detalii

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, în temeiul art.7, alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la cunoştinţa contribuabililor ploieşteni, că în data de 02.11.2015 ora 16.00, la Teatrul „Toma Caragiu”, va avea loc dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2016.
Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2016 şi pe site-ul Primăriei Municipiului Ploieşti www.ploiesti.ro şi pe site-ul instituţiei noastre www.spfl.ro.
Aşteptăm toţi ploieştenii interesaţi de impozitele şi taxele locale aferente anului 2016.

- Serviciul Public Finante Locale supune spre dezbatere publica proiectul de Hotarare a Consiliului Local privind scutirile si majorarile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 ... detalii

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează contribuabilii ploieşteni că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea a fost data de 30 septembrie 2015. Ulterior acestei date, pentru sumele neachitate la termenul scadent se calculează majorări de intârziere de 2%  pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, până la data stingerii integrale a obligaţiilor fiscale  datorate .
De asemenea, aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru recuperarea  obligaţiilor fiscale neachitate la termenul scadent a fost demarată  procedura de executare silită prin emiterea de somaţii şi titluri executorii. În cazul în care, în termen  de 15 zile de la data primirii somaţiei si a titlului executoriu, nu vor fi achitate  obligaţiile de plată se va proceda la instituirea de popriri asupra tuturor disponibilităţilor băneşti deţinute de contribuabilii datornici sau, după caz, la instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile şi/sau imobile aflate în proprietate, inlcusiv la valorificarea acestora.

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti aminteşte contribuabililor ploieşteni că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea este data de 30 septembrie 2015. Pentru a evita plata majorărilor de intârziere, SPFL recomandă contribuabililor să achite la termen impozitele şi/sau taxele datorate bugetului local. Precizăm că nivelul majorărilor de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat urmatoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

- Serviciul Public Finante Locale Ploiesti aduce la cunostinta contribuabililor ca pot depune online urmatoarele documente insotite de actele necesare, dupa cum urmeaza:

- cerere eliberare certificat fiscal cladiri si terenuri persoane fizice - cf1@ploiesti.ro, cf2@ploiesti.ro

- cerere eliberare certificat fiscal auto persoane fizice - birouauto@ploiesti.ro

- cerere eliberare certificat fiscal persoane juridice - pj@ploiesti.ro

- declaratii de impunere/scoatere din evidenta cladiri, terenuri, auto - declaratiispfl@ploiesti.ro

- Urmare publicarii titlurilor executorii emise de Serviciul Public Finante Locale Ploiesti pe site-ul www.incomodph.ro , prezentam punctul de vedere al institutiei noastre transmis acestei publicatii ... detalii

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează ploiestenii că începând cu data de 09.04.2015 s-au modificat numerele de telefon la care puteţi contacta salariaţii noştri. Noile  numere de telefon sunt: tel: 0372/133873; 0372/133874; 0372/133875; 0372/133876; 0372/133877; 0372/133878;  fax: 0244/546 711- sediul din Bulevardul Independenţei nr.16; tel: 0244/ 291049; fax: 0244/582919-  Şoseaua Vestului nr. 19 .

Astfel, începând cu data de 09.04.2015, nu mai sunt valabile numerele de telefon: tel: 0344/860103; 0344/860104 - sediul din Bulevardul Independenţei nr.16; tel:0344/ 860107-  Şoseaua Vestului nr. 19.


 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   


Vizitatori

http://www.hitwebcounter.com

® Site realizat si intretinut de Biroul Informatica al SPFL
Termeni si conditii