INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE


iso9001

 

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLADIRILOR - PERSOANE JURIDICE 

 • CLADIRI REZIDENIALE
    • Declaratie tip ( de la sediul S.P.F.L. sau pe site www.spfl.ro )
    • Acte de provenienta (copie):
    • Acte translative ale dreptului de proprietatee (contract de vanzare cumparare, contract de schimb etc.) ;
    • Acte eliberate de institutii publice abilitate (titlu de proprietate, autorizatie de construire, dispozitie de retrocedare etc) ;
    • Hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila ;
    • Documentație cadastrală, iar in lipsa acesteia schita/fisa cladirii sau alt document similar ;
    • Certificat constatator  emis de Oficiul     Registrului Comertului in care sa se precizeze ca la adresa respectiva nu este inregistrat punct de lucru sau sediu secundar –(obligatoriu in orice situatie) 
    • Autorizatie de construire din care sa reiasa destinatia de rezidential + DECLARATIE  ca in spatiul/cladirea respectiva nu se desfasoara activitati economice;
    • In cazul in care nu exista autorizatie de construire din care sa reiasa destinatia de rezidential: Decizia asociatului/asociatilor, hotarare A.G.A, dupa caz, ca acelui imobil i s-a dat destinatia de locuinta  + DECLARATIE  ca in spatiul/cladirea respectiva nu se desfasoara activitati economice (obligatoriu);
    • Acte de identitate ale persoanelor care au domiciliul inregistrat la adresa respectiva;
    •  Contracte de  inchiriere, contracte de comodat ori altele asemenea.
    • Orice alte documente doveditoare, altele decât cele meționate mai sus.

   CLADIRI NEREZIDENTIALE

 • Declaratie tip ( de la sediul S.P.F.L. sau pe site www.spfl.ro )
 • Acte de provenienta (copie)

-Acte translative ale dreptului de proprietate (contract de vanzare cumparare, contract de schimb, etc.) ;
-Acte eliberate de institutii publice abilitate (titlu de proprietate, autorizatie de construire, dispozitie de retrocedare etc) ;
-Hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila ;

  • Documentație cadastrală, iar in lipsa acesteia schita/fisa cladirii sau alt document similar ;
  • Copie raport de evaluare însoțit de recipisa eliberată ca urmare a îndeplinirii obligației de completare în baza de date BIF (baza de informații fiscale) ;
  • Autorizația de construire sau orice alt document din care să reiasă destinația clădirii;
  • Orice alte documente doveditoare, altele decât cele meționate mai sus.

  CLADIRI MIXTE

    • Declaratie tip ( de la sediul S.P.F.L. sau pe site www.spfl.ro )
    • Acte de provenienta (copie)
    1. Acte notariale (contract de vanzare cumparare, contract de schimb etc.) ;
    2. Acte eliberate de institutii publice abilitate (titlu de proprietate, autorizatie de construire, dispozitie de retrocedare etc) ;
    3. Hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila ;
    • Documentație cadastrală, iar in lipsa acesteia schita/fisa cladirii sau alt document similar ;
    • Copie certificat de performanță energetică ;
    • Copie raport de evaluare unde sunt evidențiate distinct suprafețele folosite în scop rezidențial și nerezidențial;
    • Copie certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului unde sunt evidenţiate activităţile desfăşurate, locaţia - sediul social/sediul secundar;
    •  Contracte de comodat/ închiriere în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice și a celei pentru locuit;
    • Autorizația de construire și/sau de desființare privind schimbarea de destinație a clădirii;;
    • Orice alt document justificativ.

  NOTA :

  • Contribuabilii au obligatia de a depune declaratii fiscale in termen de 30 zile de la data dobandirii sau de la data care au intervenit schimbari care duc la modificarea impozitului/ taxei pe clădiri;
  • Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere se sanctioneaza cu amenda de la 316 lei  – la 1260 lei ;
  • Nedepunerea declaratiilor de impunere se sanctioneaza cu amenda de la 1260 lei la 3143 lei ;
  • Impozitul pe cladiri se plateste anual in doua rate egale astfel : pana la 31 martie  – prima rata si pana la 30 septembrie  - a doua rata
  • Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.
  • Pentru neplata in termen a impozitului/taxei pe clădiri se datoreaza :

        - majorari de intarziere  de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu  ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

  Persoanele juridice care achita impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu ordin de plata au obligatia sa completeze explicatii cu privire la suma achitata.

   

  • PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE VA RUGAM SA VA ADRESATI LA FUNCTIONARII CARE RASPUND DE SOCIETATILE COMERCIALE SAU PRIN E - MAIL LA ADRESA pj@spfl.ro

   

   

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   

TELVERDE phone0800.800.659